S'identifier Contact Avis
 
27° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

5 mizik ayisyèn ki penmèt mwen janbe moman konfinman an

5 mizik ayisyèn ki penmèt mwen janbe moman konfinman anMizik la pou anpil moun se meyè envansyon lòm. Mizik kwape laperèz, li konsole sila ki atriste epi ranfòse kouraj sa li deja brav. Angwas pa angwas kote mizik ap woule. Bob Marley gen rezon lè li konsidere travay mizik la tankou yon mèvèy nan lavi nou, li frape ou, men w pa fouti santi doulè a. Platon pa antò tou lè li di Mizik mete nanm anndan kè nou epi li bay panse nou zèl.


Pou terapet yo, mizik ka rann moun grandi si n pran l tanzantan. Gen anpil mizik ki make lavi nou. Anpil moso mizik ki marye ak listwa nou. Sa ki konn mete dlo nan zye nou osinon fè nou souri. Sa ki dezabiye vizaj nou ak fè sanblan yo. Konsa genyen ki kenbe nou motive sou chimen rèv nou tout genyen pou jere ikigay nou chak jou.

Nou nan moman konfinman. Nou bezwen detant. Nou bezwen lespwa. Nou bezwen kouraj. Mizik se premye preskripsyon pou tout sila ki swete janbe epòk sa ak fasilite. Ou ka grangou, ou ka malere ou ka san papye. Men mizik la kapab mete w wa/rèn sou lavi pa w. Men senk (5) mizik ayisyèn pami tout sa ki ka ede nou rete motive sou rèv nou yo fas ak lavi makawon sa a.

1- Ti Bato .- New York All Stars

Mizik sa ki pibliye nan lane 2001 ak bèl fòmasyon mizikal sila ki ta p evolye nan lakou Nouyòk. Mizik sa bay Oscar Wilde tout larezon li poutèt li te di mizik mete nanm nou ann amoni ak tout sa ki egziste. Lavi a pa sèlman yon boul jan Gazman koulè chante li. Men tou li se yon ti bato nan fon lanmè. Nou oblije atann ak gwo van menm jan nou toujou espere vag dous yo. Kenbe rèv ou paske apre li, ou pa gen okenn lòt rekou pou w rete sou dlo. Objektif ou se rezon pou w naje pou kò w si tout fwa bato a ta koule osinon si tout kapitèn yo ta tonbe malad. Moun ki gen rèv deja pa dòmi anpil.

2- Rèv mwen.-Darline Desca

Vwa atis la fè yon travay inimajinab sou lespri nou pou penmèt nou konprann enpòtans Ikigay nan lavi yon moun. Nou la vrèman bay siksè lanmen si nou konnen rèv nou epi nou pa kite okenn rapò si detounen figi nou sou chimen nou an. Gen moun k ap di w fou, gen lòt k ap di w f on poze. Kowona ou pa, depi w s on atis, w ap chante kanmenm. Jounalis ap travay. Powèt yo pa chome. Ikigay ou se rezon ki fè w viv menm nan moman difisil yo. Atis la nan mizik la privilejye lanmou youn mou lòt, yon bagay ki trè ra nan sosyete nou. Mezanmi ann tounen ak jenewozite. Pataje se lajan sere. Lè w manje ak moun sekirite w garanti kote w pata panse.

3- Lite pou w rive / Twopikana

Mizik sa grave nan albòm « Veye priye » kite pibliye nan lane 1997. Tèks sila ta dwe yon im pèsonèl pou chak militan rève. Tèks sa a g on modèl sajès san limit ladan li. Yon sajès ki ka ede nou wè meyè fason pou karese rèv nou yo. Granmoun yo di degoute miyò pase pa pipi. Twopikana di, se chak ti gout dlo ki tonbe sou wòch la k ap rive fè gwòt ou bezwen an. Moun k ap travay pa bezwen rive rapid men pito rive byen nan diyite. Ògèy se premye bagay pou nou rayo si nou gen sousi pou pike pou pi douvan. Pèsevere sou chimen pa w la san w pa chèche bloke chimen yon lòt kap fè jefò. Ak pasyans trip foumi pa lwen. Pèseverans se bagèt majik pou nou fann fwa laparès ak mizèrere.

4- Ekilib Lavi / Septantriyonal

Lavi a gen wo li gen ba. Princess Lovers chante yon mizik konsa.

Altènans sila se vrè esplikasyon legzistans. Mal ak byen. Nou ka refere nou ak tèks « Nou byen nou mal » BIC sou dikotomi sa. Dyalis sila a. Nou tout vle rich. Nou tout vle bèl. N ap viv byen lè nou rive konprann reyalite sila a Septan chante a. Ou ka rich epi w pa konn si bonè egziste tout bon. Ou ka bèl epi w pa janm gen kè kontan. Tout sa se paske vrè jwa a, vrè trankilite a, li depann inikman de dispozisyon w pou w viv ak tèt ou ak lòt moun epi ak anviwònman ou an.

5- Mèsi / Emeline Michel

Pou H. Nouwen, nou gen plis okazyon nan vi nou pou gratitid pase plenyen. Epi Houci Neng li menm di «Pi gwo mirak la se pa mache sou dlo ak nan lespas men pito mache sou latè ». Pawòl mizik Emeline lan s on rara rekonesans anvè tèt li, lanati ak moun nan antouraj li. Pawòl mizik sa, s on rara rekonesans pou savalouwe kouraj. « Mwen gen rezon pou m ta kriye men m pito konte tout sa m genyen ». Li enpòtan pou n konnen lavi a pi long toujou. Si nou vle nou ka viv lontan ak aksyon n ap poze yo. Li enpòtan pou n diminye plent nou yo, aksèpte feblès nou yo, konnen vrè ènmi nou yo epi afwonte yo ak zam nou gen lakay nou ki gen ase pisans pou sa. Jodi a, jwenn aksè pou konfinman se yon opòtinite. Malgre lavi chè ak tchòbòl vant nou ki pa sispann desinen pli sou figi nou, li enpòtan pou n konnen bon batay yo pa janm fasil. Batay pou n kontinye viv la bezwen gratitid. Pou tout kafou nou deja janbe yo. Nou bezwen sa anpil.

Mezanmi, pa bliye lavi a s on ti bato ki nan fon lanmè. Van ak tanpèt yo pa depann de ou men kenbe yon jile sovtaj depann de volonte ou. Rèv pa w la se ou ki konnen li, se pa kapitèn yo ak van an k ap mennen w lan. Kontinye lite san pran souf pou w viv. Lite pou w rive. Tipa tipa. Goumen jouk ou kraze chanbran l yo ak tout pòt. Toujou respekte règ ekilib ki genyen nan lavi a. Twò prese pa fè jou louvri. Si tristès sele w, s on avantaj pou w diferansye doulè zepon ak doulè pasyans. Kontinye di mèsi ak lavi. Di tèt ou mèsi. Di fanmi w mèsi. Pakou w yo pa yon aza. Se fri travay ou. Se sipò anpil moun. Se volonte yon lojik. Sa w kwè a se kapab li. Men kwè m si w vle, rèv ou pa fouti inosan.

Bon konfinman.

Oralus Christ-Falin (Ti Kris)
Articles connexes


Afficher plus [4661]