S'identifier Contact Avis
 
27° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Gwoup Jèn konsekan Fontamara, yon platform asosyasyon kiltirel ap sansibilize popilasyon an sou menas pandemic kowonaviris la

Gwoup Jèn konsekan Fontamara, yon platform asosyasyon kiltirel ap sansibilize popilasyon an sou menas pandemic kowonaviris laPlizyè asosyasyon Jèn ki ap fè pwomosyon lakilti ak aktivite sosyal nan Fontamara mete tèt yo ansanm nan yon platform Ki rele “Gwoup jèn konsekan Fontamara (GJKF) òganize pou yon dezyèm fwa, mèkredi premye avril, yon kanpay sansibilizasyon bò kote popilasyon an. Redaksyon jounal Le National chita pale ak younn nan Inisyatèyo. Entèvyou.


Le National:Gwoup jèn konsekan Fontamara tanmen (ki gen Siksè jèn ladan yo) yon Inisyativ pou kontrekare Kovid-19 la, ban nou ti detay?

KendyFleurant:Siksè jèn ansanm ak plizyè patnè ki fè pati yon menm platfòm (Gwoup jèn konsekan Fontamara) mete ansanm, san esponnsò, nan sousi pou kontrekare Kovid-19 la. Yo reyalize yon aktivite sansiblizasyon ki chita sou plizyè jou pou yo fòme epi enfòme piblik la an jeneral sou koze sila a, ki prekosyon pou yo pran pou yo pa trape l e sizoka yot atrape l kouman pou yo konpòte yo pou yo pa rive pataje l. Pou sa nan moman sansiblizasyon yo nou genyen doktè pwofesyonèl ki ap pataje konesans yo ak moun yo, ak distans, menm jan genyen lòt ajan sosyal ki sou tèren an nan chak kwen k ap echanje ak moun yo pandan yo respkete prensip yo.

Pandan 2 seyans sansiblizasyon sou koze Kowona virisla, GJKF rive touché preske tout Fontamara ak yon pati nan Matisan.

Pou jounen mèkredi premye avril la nou te koumanse avèk yon seyans priyè epi deplase aprè plizyè ekip. Yon ekip te pran mòn pou ale nan Ti bwa ak zòn tou prè yo, aprè sa desann Matisan pou sansiblize fanmi yo, malgre gen anpil moun ki ap mande èd tankou : bokit, kachnen, gan, elatriye, Men an majorite yo te dakò tande nou epi felisite nou pandan y ap eseye aplike ansanm prensip yo.


L.N. : Nan ki sousi nou te fèl?

K.F. : Nan sousi pou nou sansiblize popilasyon Fontamara ak zòn tou pre li yo nou pran inisyativ la pou nou sansiblize yo sou zafè Kowona viris la pliske gen anpil moun nan popilasyon an ki inyore ke l isit an Ayiti vrèman e menm ki doute de egzistans viris la a.

L.N. :Ki manm nan kominote a ki te vize?

K.F. :Nou vize kominote Fontamara a an majorite granmoun yo ki nan yon sans plis ekspoze parapò ak maladi a. Dayè yo manke enfòmasyon konparativman avèk piblik jèn nan.

L.N. :Noute bay materyèl ?

K.F. : Non. Pou premye sòti a nou pat rive bay materyèl

L.N. :Kijan kominote a te akeyi sansibilizasyon an?

K. F . :Byen, pou pi fò ladanyo. Men genyen moun ki te panse e menm kwè ke sa n ap fè a se kòb yo ban nou pou n fè l menm jan gen moun ki te kategorikman pat vle tanden, paske yo pa kwè kowonaviris egziste tout bon.

L.N. :N apchècheèd?

K. F.:Pou moman an,nou pa genyen okenn enstans ki ede n sitou nan premye seyans sansiblizasyon an. N ap aksepte tout èd yon moun ka ofri nou.

L. N. :Zafè Ayisyen ki pa konprann kowonaviris la se yon pwoblèm?

K.F. :Wi. Genyen moun ki di ke se Bondye k ap pwoteje yo si viris la ta isit an Ayiti vrèman, dayè yo estime ke koze fatraa, kay pil sou pil, moun ki nan mache piblik yo.Tout sa yo anpeche yo kwè epi respekte mezi prevansyon yo sitou lajan yo pa genyen kòz yo pa ka rete vrèman an karantèn jan otorite nan Leta yomande sa a.


L.N. : Nan gwoupman kite mete ansanm yo, gen asosyasyon kiltirel ladan yo? Si wi, kiyes?

K. F.:Siksè jèn rejwenn platfònan. Mwen se younn nan responsab yo, epi te genyen an majorite antite avek endividi ki abitye kreye evènman sosyal ak kiltirèl, menmjan ak inisyativ Gwoup jèn konsekan Fontamara pran an. Si m ap pran egzanp Siksè jèn Ayiti ki fè anpil aktivite konsa, menm jan ak Imaj pozitif, Stref Production, Mots-dits, 4las Production, Spirale Juice, pou m disayosèlman.

Le National:Ki sa òganizasyon sa yo fè deja?

Kendy Fleurant:Yo abitye reyalize plizyè aktivite sosyal ak kèk kiltirèl tankou: asenisman, konferans deba, pèfòmans pwezi, rebwazman, sansibilizasyon kominotè elatriye.

EguensRenéus
Articles connexes


Afficher plus [4661]