Accueil » Tribune » Mesye Pierre Josué Agénor CADET Minis Edikasyon Nasyonal Pòtoprens, Ayiti

Mesye Pierre Josué Agénor CADET Minis Edikasyon Nasyonal Pòtoprens, Ayiti

14 mai 2018, 8:45 catégorie: Tribune16 988 vue(s) A+ / A-

Pou Minis Edikasyon an,

Nan non tout pwofesè ak tout moun ki nan sistèm edikatif la, m salye w ak anpil respè. M konnen travay la pa fasil, e m sèten ou te konnen sa anvan menm ou te asepte pozisyon an. Kon sa, obligasyon ou gen devan tout peyi a se travay san pran souf pou amelyore sistèm edikatif la ki malad jous nan zo. Nou t ap kontan anpil si w te ka enfòme gran piblik la pi souvan sou bon jan mezi w ap pran pou timoun tout kote nan peyi a rive jwenn yon edikasyon ki chita plis sou reyalite peyi yo.

Jodi a, mwen ekri w pou m ka poze w yon ti kesyon tou kout, epi pataje ak ou de twa kesyon k ap boulvèse lespri m tou. Pou ki rezon sit Ministè Edikasyon Nasyonal la pa gen yon vèsyon kreyòl? Sa gen plis pase senk lane, m ap poze menm kesyon an. Okenn nan minis ki pase anvan yo pa janm reponn mwen. Jounen jodi a, m blije fè yon lèt tou louvri pou m poze menm kesyon an. M swete tout edikatè va jwenn yon repons nan men w anvan lontan. Gen kèk fwa, m blije ap mande tèt mwen kesyon sa yo paske sa ka rive se mwen ki manke konprann difikilte yon minis edikasyon ap konfwonte:

1. Èske se lòd ki soti nan men prezidan peyi a pou mande ou pa mete sit la an kreyòl?

2. Èske ayisyen yo k ap travay nan ministè a pa konn ekri kreyòl?

3. Èske moun ki reskonsab pou telechaje dokiman kreyòl yo neglije fè travay li?

4. Èske pa gen moun nan ministè a ki ka tradui dokiman franse yo an kreyòl?

5. Èske tradiktè ki pral fè travay sa a ap pran fòmasyon toujou? E konbyen ane ki rete yo?

6. Èske se ou menm kòm minis ki pa vle pou sit ministè a gen vèsyon kreyòl la?

7. Èske kominote entènasyonal la (oswa yon peyi espesyalman) menase pou li koupe ti èd li konn bay ministè a si sit la gen yon vèsyon kreyòl?

Eskize m pou tout kesyon sa yo, se chache m ap chache konprann vrè rezon an. M swete ou va eklèsi tout pwen sa yo pou nou tout. E si sa ta rive se te volonte ki pa te janm genyen lakay minis ki pase anvan yo pou te fè sa, tanpri pwouve nou ou se moun ki ka fè diferans lan. Men, si pa malè ou gen yon men ki bloke w, souple pran kouraj ou ak de men pou di gran piblik la ki men sa, e menm lè men sa a t ava pwòp men pa w.

Kouraj ak respè,

Jacques Pierre @PJacquespie Ko-direktè, Haiti Lab Duke University

Comments

comments

scroll to top